Čo sú sociálne služby ?

  Navigácia
 • Domov
 • Čo sú sociálne služby ?

Sociálne služby a základné témy s nimi súvisiace v rámci Slovenskej republiky legislatívne upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov („zákon o sociálnych službách“). Sú súčasťou širokého rámca sociálnej politiky štátu, systému sociálnej ochrany.

Sociálna služba predstavuje rôzne odborné a ďalšie činnosti, ktoré sú zamerané na podporu alebo pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, predovšetkým z dôvodu 

 • – dovŕšenia dôchodkového veku (seniori)
 • – nepriaznivého zdravotného stavu (osoby so zdravotným znevýhodnením), 
 • – absencie zabezpečenia nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (osoby ohrozené sociálnym vylúčením),
 • – vzniku náhlej krízovej situácie (všetky cieľové skupiny), 
 • – alebo iných vážnych dôvodov.

Sociálne služby zahŕňajú tiež podporu rodín s deťmi, mládežou. Tu sa nejedná sa o pomoc v rámci štátnej sociálnej podpory, ale o podporné intervencie v rodinách s deťmi.

Sociálne služby môžu byť poskytované viacerými formami, napríklad: 

 • – Osoba, ktorej je služba poskytovaná, dochádza do miesta výkonu služby (tzv. ambulantná forma služby).
 • – Sociálne služby môžu byť poskytované v prirodzenom prostredí klienta (rodina, domácnosť, škola, ulica; tzv. terénna forma služby).
 • – Súčasťou poskytovania niektorých sociálnych služieb a obslužných činností môže byť aj ubytovanie v zariadení (tzv. pobytová forma služby).
 • – Sociálne služby môžu byť poskytované aj inou formou, a to s použitím telekomunikačných technológií, prostredníctvom signalizačného zariadenia.