Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava, verzia r. 2021

Strategické dokumenty
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030
(schválené MZ dňa 07. 12. 2021)

O komunitnom pláne a súvisiacich dokumentoch sa viac dozviete v sekcii tejto stránky “KPSS”.

Program aktívneho starnutia mesta Trnava na roky 2021 – 2030
Stratégia riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025
(schválené MZ dňa 12. 12. 2017)

Metodické dokumenty
Podrobnosti na určenie a vedenie poradia pre zabezpečenie sociálnych služieb mestom Trnava u verejného, resp. neverejného poskytovateľa sociálnych služieb pôsobiaceho na území mesta Trnava a mimo územia mesta Trnava
Metodické usmernenie, ktorým sa upravujú podmienky výkonu kontroly vyúčtovania finančných príspevkov poskytnutých NPSS na prevádzku poskytovanej sociálnej služby mestom Trnava
Priemerné bežné výdavky a príjmy za sociálnu službu, rok 2021
Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. s komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy

Ďalšie dokumenty mesta

Edukačné materiály
Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi! – materiál MV SR, formát A4
Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi! – materiál MV SR, formát A5

Archívne dokumenty
1. aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020
(schválené MZ dňa 26. 06. 2018, účinnosť do 31. 12. 2021)
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020
(schválené MZ dňa 28. 02. 2017, účinnosť do 31. 12. 2021)
Program aktívneho starnutia seniorov mesta Trnavy 2016 – 2020