Nájsť sociálnu službu

    Navigácia
  • Domov
  • Nájsť sociálnu službu

Oblasť služieb:

Služby pre rodinu, deti a mládež
Služby pre seniorov
Služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením
Služby pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením

Forma sociálnej služby:

Terénna
Ambulantná
Pobytová týždenná
Pobytová
Pobytová ročná

Druh sociálnej služby

Sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo
Terénny program
Nízkoprahové denné centrum
Nocľaháreň
Útulok
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Zariadenie núdzového bývania
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle)
Služba včasnej intervencie
Zariadenie podporovaného bývania
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Rehabilitačné stredisko
Sociálna rehabilitácia
Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Denný stacionár
Opatrovateľská služba poskytovaná v domácom prostredí
Prepravná služba
Sprievodcovská a predčitateľská služba
Tlmočnícka služba
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Požičiavanie pomôcok
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
Odľahčovacia služba
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
Denné centrum
Podpora samostatného bývania
Jedáleň
Práčovňa
Stredisko osobnej hygieny
Náhradná rodinná starostlivosť
Finančné príspevky
Súvisiace služby
Preventívne programy