Nájsť sociálnu službu

    Navigácia
  • Domov
  • Nájsť sociálnu službu

Oblasť služieb:Forma sociálnej služby:

Terénna (poskytovaná v domácom prostredí)
Ambulantná
Pobytová

Druh sociálnej služby

Sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo
Terénny program
Nízkoprahové denné centrum
Nocľaháreň
Útulok
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Zariadenie núdzového bývania
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle)
Služba včasnej intervencie
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Sociálna rehabilitácia
Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Denný stacionár
Opatrovateľská služba poskytovaná v domácom prostredí
Tlmočnícka služba
Požičiavanie pomôcok
Denné centrum
Jedáleň
Náhradná rodinná starostlivosť
Finančné príspevky
Súvisiace služby
Preventívne programy