Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2024

  Navigácia
 • Domov
 • NewsMesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2024

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2024

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2024 na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na rok 2025 formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomocou odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, prioritne v lokalitách Farárske 22, Malženická cesta 1, Coburgova ulica 27, Coburgova ulica 60A-C,  Ulica Tajovského 20-21 v Trnave, vyhlásená v zmysle čl. 1 ods. 2 VZN č. 547, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Oprávneným  žiadateľom je:

 • akreditovaný subjekt, ktorý nie je centrom, podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 305/2005 Zb. z.)
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z.z.

Žiadosť sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 tejto výzvy:

 1. do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová 3, 917 01 Trnava,
 2. poštou na adresu: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 01 Trnava,
 3. e-mailom na adresu: sylvia.balazova@trnava.sk.

Žiadosť  podpisuje výhradne štatutárny zástupca žiadateľa.

Predmetom výzvy sú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine:

 • organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, ako aj  podporu rozvoja rodičovských  zručností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie z dôvodu odstránenia, alebo zmiernenia nepriaznivých vplyvov v živote dieťaťa, 
 • organizovanie svojpomocných  aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností,
 • organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách na predchádzanie sociálno-patologickým javom.
 • sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na  podporu vhodného využitia voľného času detí. 

Žiadateľ vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine na území mesta Trnava:

 1. v prirodzenom  rodinnom prostredí,
 2. v náhradnom rodinnom prostredí,
 3. v otvorenom prostredí,
 4. v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zákona.

Vyhlasovateľ z okruhu posudzovaných žiadostí vylúči tie, ktoré neboli predložené v stanovenom termíne, neboli predložené na predpísanom tlačive podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, obsahujú neúplne, alebo nepravdivé údaje.

Spôsob poskytnutia finančného príspevku úspešnému žiadateľovi bude uvedený v zmluve.

Na finančný príspevok nie je právny nárok.  

Kontaktná osoba pre podávateľa  žiadosti vo veciach týkajúcich sa výzvy:

Mgr. Sylvia Balážová, odbor sociálny, referát starostlivosti o rodiny s deťmi,  Trhová 3, 917 01 Trnava, e-mail: sylvia.balazova@trnava.sk.

Podrobné informácie ako je popis výkonu opatrení, termíny, podmienky využitia finančného príspevku nájdete vo Výzve 1-2024.