Na radnici sa diskutovalo o procese vstupu detí so zdravotným postihnutím do vzdelávania

    Navigácia
  • Domov
  • NewsNa radnici sa diskutovalo o procese vstupu detí so zdravotným postihnutím do vzdelávania

Na radnici sa diskutovalo o procese vstupu detí so zdravotným postihnutím do vzdelávania

Narodenie dieťaťa s akýmkoľvek zdravotným postihnutím predstavuje pre rodinu záťažovú životnú situáciu, či už po emocionálnej, ekonomickej aj sociálnej stránke. Rodinný život alebo už len samotná predstava o ňom sa od základu menia a prispôsobuje sa najmä potrebám dieťaťa. Prirodzenou snahou rodičov je napomáhať dieťaťu v jeho budúcom začlenení sa do spoločnosti, k čomu je potrebné priebežné vzdelávanie. Kým u detí bez zdravotného postihnutia vzdelávanie prebieha „automaticky“, u detí so zdravotným postihnutím to tak väčšinou nie je, pričom častokrát nezohráva podstatnú rolu miera závažnosti zdravotného postihnutia.

Na pôde radnice Mesta Trnava sa dňa 9. apríla 2024 uskutočnilo prezentačno-diskusné stretnutie na tému „Tranzícia dieťaťa so zdravotným postihnutím do školského prostredia“. Stretnutie sa konalo na podnet stretnutí zástupcov mesta a jeho partnerov v sociálnej oblasti v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb v území Trnavy.

Výskum zrealizovali odborníci z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom výskumu bolo identifikovať faktory podporujúce proces vstupu dieťaťa so zdravotným postihnutím do vzdelávacieho procesu z pohľadu rodičov. Výsledky výskumu prezentovali univ. doc. Katarína Molnárová Letovancová a doc. Miriam Slaná. Prezentácie sa zúčastnili a následne diskutovali tiež zástupcovia organizácií pracujúcich s deťmi so zdravotným znevýhodnením (centrum včasnej intervencie, špecializované zariadenie), rodičia detí s hendikepom a zástupcovia mesta za oblasť vzdelávania a sociálnej práce.

Diskutujúci sa zhodli, že kompetentné orgány v oblasti vzdelávania sú si vedomé potreby integrácie detí so zdravotným postihnutím do škôl, avšak prax ukazuje, že pre integráciu detí nie sú na Slovensku ani zďaleka vytvorené postačujúce podmienky. Ako ďalej uviedli, v pomoci rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím zohráva veľký význam skoré poskytnutie sociálnej služby včasnej intervencie v špecializovaných centrách. Centrá môžu sprevádzať rodičov a ich deti od narodenia do 7 rokov. Z výskumu vyplynulo, že rodič je často nepriamo donútený stať sa opatrovateľom dieťaťa, ďalej obrazne povedané expertom na školský systém, advokátom, koordinátorom procesov a činností, v konečnom dôsledku aj asistentom dieťaťa v škole.

Pre úspešný vstup dieťaťa do vzdelávacieho procesu je dôležitá spolupráca medzi dieťaťom, rodinou (rodičmi) a školou. V prípade detí so zdravotným postihnutím by mali byť k tejto základnej triáde pripojené zdravotné a sociálne služby, experti a podporné programy v komunite, ktoré dieťa a rodina využíva. Súčasne je dôležité konštatovať, že žiaden z aktérov nenesie výlučnú zodpovednosť za úspech alebo neúspech celého procesu tranzície.

Podrobne sa s vedeckovýskumným projektom VEGA „Identifikácia faktorov podporujúcich proces tranzície detí so zdravotným postihnutím do vzdelávacieho systému z pohľadu ich rodičov“ môžete oboznámiť v publikácii TRANZÍCIA DIEŤAŤA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM DO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA. Pohľad a skúsenosti rodičov. Slaná, Molnárová Letovancová, Slaný zverejnenej na stránke Výskumného centre rodinných štúdií Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave – https://fzsp.truni.sk/centrum-rodinnych-studii.

Ilustračné foto – Freepick