Úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zriadených Mestom Trnava za rok 2023