V júni sa stretli pracovné skupiny pre komunitné plánovanie

    Navigácia
  • Domov
  • NewsV júni sa stretli pracovné skupiny pre komunitné plánovanie

V júni sa stretli pracovné skupiny pre komunitné plánovanie

Pracovné skupiny pre komunitné plánovanie sociálnych služieb a ďalšej sociálnej pomoci v Trnave sa 11. júna stretli na radnici, aby diskutovali o priebežnom riadení a monitorovaní aktivít a plnenia samotného strategického dokumentu mesta.

Garantka komunitného plánovania PhDr. Ingrid Huňavá v rámci stretnutia viedla praktický seminár k podávaniu a vyúčtovávaniu žiadostí a dotácií v zmysle VZN č. 610 a 622 a k poskytovaniu finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN č. 501 a č. 547.

Záznam zo spoločného pracovného stretnutia je zverejnený na webovej stránke v sekcii KPSS – tu.