Životné situácie

    Navigácia
  • Domov
  • Životné situácie

Životné situácie

Rodinná a osobná kríza
Starostlivosť o seniorov
Zdravotné znevýhodnenie
Strata bývania
Závislosti
Cudzinci
Osoby po výkone trestu
Voľnočasové aktivity

Rodinná a osobná kríza

Mesto Trnava – referát sociálnej pomoci občanom
Mesto Trnava – bytový referát
Azylový dom Tamara – Záujmové združenie Rodina
Centrum pomoci človeku – Nízkoprahové denné centrum Trnava
Špecializované sociálne poradenstvo – Trnavská arcidiecézna charita
Streetwork – terénna sociálna služba krízovej intervencie
Centrum včasnej intervencie Trnava
Centrum pomoci pre rodinu
Združenie STORM
Centrum Koburgovo – Zariadenie pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí
Sieť pomoci – poskytovanie základnej materiálnej a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi
Aliancia žien – Cesta späť
Trnavský samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava – hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
AutiSvet
TENENET o.z.
Mestské detské jasle
Detské jasle Tulipán
Detské COOL centrum
Detské opatrovateľské centrum
Detské centrum – jasle Sovička
Monika Svrčková – Jolie, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
Katarína Adamová – zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
Flek klub, IPčko
IPčko – Káčko
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava – rodinná starostlivosť, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, osoby po výkone trestu
Mesto Trnava – terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou
Mesto Trnava – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova
Mesto Trnava – referát starostlivosti o rodiny s deťmi