Životné situácie

    Navigácia
  • Domov
  • Životné situácie

Životné situácie

Rodinná a osobná kríza
Starostlivosť o seniorov
Zdravotné znevýhodnenie
Strata bývania
Závislosti
Cudzinci
Osoby po výkone trestu
Voľnočasové aktivity

Zdravotné znevýhodnenie

Mesto Trnava – bytový referát
SVETLO – Zariadenie opatrovateľskej služby
Špecializované zariadenie v Trnave
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, satelitné zariadenie Trnava
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
SED Trnava – Domov sociálnych služieb
Opatrovateľská služba – Stredisko sociálnej starostlivosti
Opatrovateľská služba – Katolícka jednota Slovenska
Opatrovateľská služba – Trnavská arcidiecézna charita
Denný stacionár pre dôchodcov Trnava
Stacionár NÁŠ DOM n.o.
Domov sociálnych služieb Evanjelickej diakonie v Trnave
Zariadenie opatrovateľskej služby, Ul. Hospodárska
Zariadenie opatrovateľskej služby, Ul. Coburgova
Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja
Požičiavanie kompenzačných pomôcok – Trnavská arcidiecézna charita
Opatrovateľská služba – Sýkorka n. o.
Opatrovateľská služba – Seniorka n. o.
Základné sociálne poradenstvo – KRUH n.o.
Požičiavanie kompenzačných pomôcok – SVETLO n. o.
Centrum včasnej intervencie Trnava
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trnave
ADOS Charitas Trnava – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Denný stacionár COMITAS
Denný stacionár Naše stacko
Liga zdravia Slovensko, občianske združenie
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR – Klub kardiakov
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra “Na trati”
Špecializované zariadenie v Trnave
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, satelitné pracovisko Trnava
Pomocná ruka nádeje
Trnavský samosprávny kraj
Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum Trnava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
AutiSvet
TENENET o.z.
Občianske združenie Dia Tyrnavia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava – rodinná starostlivosť, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, osoby po výkone trestu